Мере популационе политике у партнерским општинама

Заједничке мере за све четири општине:

***Обезбеђење једноставне, кратке, лако читљиве литературе за младе родитеље у виду брошура  о нези и васпитању деце (учествују Алексинац, Гаџин Хан, Сврљиг, Ражањ)

Пошто смо проценили да нема довољно едукативних садржаја за младе и потенцијалне родитеље, као ни саветовалишта,  група за подршку и едукативних материјала, препознали смо корист од приступачног, кратког, јасног и едукативног материјала који покрива важна питања родитељства  намењеног  младим и будућим родитељима у све четири локалне заједнице. Тренутно радимо на изради ових брошура које ћемо штампати и свако у својој општини делити родитељима.

 

*** Ангажовање електронских (аналогних и дигиталних) медија са програмом који укључује теме и садржаје из едукације о популационим питањима (Алексинац, Гаџин Хан, Сврљиг, Ражањ)

Увид представника све четири општине је тај да се информације, новине и промене споро крећу и теже имплементирају него у већим срединама. Мале средине су „инертније“ те је неопходно питања која су од општег значаја промовисати чешће, систематичније и кроз разноврсне медије како би се допрло да највећег броја грађана. Предвидели смо, између осталог, сарадњу са локалним  телевизијама и једном регионалном, где би се заједнички представили.

 

*** Израда/обогаћивање сајта намењеног популационој едукацији са садржајима за различите циљне групе (Алексинац, Гаџин хан, Сврљиг, Ражањ)

Израда и обогаћивање сајтова предшколских установа има своје оправдање у чињеници да највећи број грађана који су заправо циљна група за популарну едукацију (млади и будући родитељи) се најчешће и најрадије информише путем електронских медија. 

 

Поред поменутих заједничких мера, свака општина је имала своју меру, тако да је општина Свљиг имала меру: Стварање еколошки прихватљиве и просторно и организационо уређене животне средине која подржава здрав стил живота

       Саставни део сваке од радних соба су и дечје санитарне просторије. Услед дотрајалости водоводних и канализационих инсталација, као и осталих уграђених материјала (подне и зидне плочице) у старом делу објекта, у 6 радних соба, односно санитарних просторија, долази до процуривања воде и стварање влаге у зидовима, што доводи до оштећења ламперије, направљене од иверице, постављене на унутрашњим зидовима објекта. Они су урадили реконструкцију мокрих чворова и скидање ламперије. Како би постојеће површине, прекривене иверицом, биле адекватне за одржавање, потребно је реализовати одговарајуће зидарске и молерске радове (малтерисање, кречење и сл.).Укупна средства за ову меру су  5.027.898.24 рсд, са ПДВ –ом.

*** Гаџин Хан: Енергетска ефикасност зграде вртића и опремање у циљу остваривања бољих услова за боравак деце у вртићу „Прва радост“

          У општини Гаџин Хан постоји један централни вртић у самом Гаџином Хану у коме се окупљају деца из неколико суседних села. Централни вртић у Гаџином Хану је у веома лошем стању за боравак деце па је било неопходно уређивање истог како би се побољшао  квалитет  услуга предшколске установе. Неопходна је санација вртића (побољшање енергетске ефикасности објекта) и опремање одговарајућом опремом за игру деце и опремом за боље и квалитетније функционисање саме установе. Планирани су радови на замени столарије, изолатерски радови, зидарски радови, молерско фарбарски радови, молерски радови. Укупна средства за ову меру су 5. 052. 060.00 са ПДВ –ом.

  

***Ражањ: је имао реконструкцију објекта тј. радили су енергетску ефикасност зграда, чиме су учинили да се побољшају услови рада као и да се уштеди енергија применом савремених материјала. Укупна средства за ову меру износе  5.996.997,60 рсд са ПДВ –ом.

 

***С обзиром да смо највећа општина од овде поменутих, како по територији, броју становника, тако и по величини ПУ и броју деце, ми смо добили највише средстава за реализацију активности. Једна од мера је била: Енергетска санација и санација кровне конструкције централног објекта у Мишићевој ради стварања бољих услова за боравак деце

          У објекту у Мишићевој  борави нешто више од 200 детета  (јаслене и васпитне групе). Изграђен је 1976. године, и у то време је испуњавао све стандарде квалитета наменског објекта за боравак деце предшколског узраста. Међутим, упркос редовном одржавању објекта, до сада се није створила финансијска могућност за извођење већих радова на санацији и реконструкцији објекта. Објекат тренутно не задовољава прописане услове енергетске ефикасности због дотрајалости. Део столарије смо успели да заменимо, међутим један део објекта још увек има дрвену столарију која је дотрајала до те мере да у току зимских месеци ствара велике проблеме, јер простор у коме бораве деца не може да се довољно загреје, јер више не дихтује. Кров на том делу објекта је толико дотрајао да се током снежних падавина стварају наноси на поткровљу, а у случају кише прокишњава.

За ову  санацију смо добили  16. 246. 002,оо рсд са ПДВ –ом.

          На објекту је било неопходно извршити одређене радове како би се побољшале термичке карактеристике и енергетска својства самог објекта, а то су: замена кровног покривача са снегобранима и громобранским инсталацијама, замена свих хоризонталних и вертикалних олука који су тренутно дотрајали и немају адекватну примену, замена комплетне постојеће дрвене фасадне столарије новом ПВЦ столаријом, као и израда „демит“ фасаде и термо-изолације преко косе плоче на делу кровне конструкције. Радови су у току, надам се да ће сви предвиђени радови бити реализовани у датом року, јер у супротном, ако се не реализују до краја, градилиште се конзервира, а за део који није реализован се враћа новац Министарству.

Овом санацијом објекта стварамо оптималне услове за боравак све деце у овом објекту,боље здравствено хигијенске услове, биће топлије у свим просторима објекта.  Осим побољшаних услова за боравак деце у вртићу, током наредних година оствариће се и знатна уштеда енергената за грејање, електричне енергије – како у току зимских, тако и у току летњих месеци (грејање и хлађење). Оствариће се уштеда у погледу  редовног одржавања објекта.

***Друга мера је увођење парног грејања са прикључком на цевну мрежу ОШ „Вук Караџић“ у селу Прћиловица ради стварања бољих услова за боравак деце

 Објекат у селу Прћиловица је наменски грађен за боравак деце предшколског узраста и већ годинама окупља велики број деце у припремни предшколски програм. Током зимских месеци у овом објекту се загревала само радна соба у којој деца бораве (грејањем на чврсто гориво - дрва и угаљ, а не ретко  се догрева и грејалицама), док се ходници и купатило не загревају. Сви  ови простори се свакодневно користе и неопходно је да буду условни. Међу децом каоја похађају припремни предшколски програм у Прћиловици, увек има и велики број деце која припадају осетљивим групама. Сматрали смо да је нужно побољшати услове боравка у овом објекту, посебно зато што има велики број деце и што ће та група опстати и у наредним годинама због демографске слике у том крају.

         Сматрамо да је ова мера значајна, јер стварањем оптималних услова за боравак деце може да се утиче на смањивање миграције деце са села у групе у граду, посебно на задржавање и адекватну бригу  везано за децу из осетљивих група којима је овај објекат територијално најпогоднији. Генерације деце боравиће у бољим здравствено хигијенским условима. Такође дугорочно се остварује уштеда заменом неефикасних начина загревања.

За  меру радови на увођењу парног грејања смо добили 783.419,04 рсд са ПДВ – ом.

 

***Мера која нам није одобрена је: Промовисање физичке активности и здраве исхране од рођења у предшколским установама - у оквиру ове мере планирали смо едукацију васпитача и родитеља у предшколским установама о здравим стиловима живота. Мера је требало да се  спроводити у све четири општине, односно у предшколским установама. Имала је за циљ очување и унапређење репродуктивног здравља младих кроз промовисање здравих стилова живота. Планирали смо акредитован семинар за васпитаче, који ће даље кроз организовање радионица и предавања едуковати младе родитеље у својим срединама.

Завршни извештај треба да се преда до 15. децембра, што значи да до тада треба да се заврше сви радови и реализују све мере. 

Фотографије радова енергетске санације објекта у Мишићевој и Прћиловици погледајте ОВДЕ