Правна служба

Опис послова:

а) из делокруга правне службе: израђује нацрт Статута, уговора о раду и других општих аката; прати и спроводи поступке доношења општих аката и пружа стручну правну помоћ у обради тих аката, од нацрта до објављивања коначних текстова; стручно обрађује све предмете који се достављају на мишљење и обраду; израђује све врсте уговора; прати законске и друге прописе и указује на обавезе које проистичу из њих; прати примену Статута, уговора и других општих аката и припрема предлоге за измене и допуне и даје тумачења тих аката; припрема тужбе, предлоге одговора на тужбе, улаже жалбе у споровима пред свим судовима и органима и другим организацијама; присуствује седницама управног одбора и других органа и стручних тела ради давања објашњења и тумачења; обавља послове око уписа у судски регистар, земљишне књиге, осигурања и друге правне послова; обавља правно-техничке послове око избора за органе (Управни одбор, Савет родитеља и др.).

б) из делокруга осталих органа: обавља све стручне послове за потребе Управног одбора и других органа установе; припрема и обрађује материјале које разматрају ови органи; контактира са органима друштвених организација

в) из области кадровске службе: обавља стручне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за избор директора, као и код спровођења конкурса за пријем осталих запослених у установи; обавља стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног односа, распоређивањем и другим променама статуса запослених; води кадровску евиденцију запослених; обавља послове око пријављивања и одјављивања запослених надлежној служби за запошљавање и здравствене заштите; припрема и доставља извештаје и податке за Управни одбор и органе ван установе и друге послове кадровске службе.

г) у области образовања и стручног усавршавања: прикупља и обрађује документацију која је потребна за полагање стручних испита и испита за лиценцу  сарадника, васпитача и стажиста.

 д) води целокупно административно пословање у Установи

ђ) обавља послове спровођења јавних набавки(добара,услуга и радова) и учествује у раду комисија за обављање правних послова а  у складу са Законом о јавним набавкама

е) координира рад са агенцијом за безбедност као и у домену противпожарне заштите